Visie

Missie van de Damiaanschool

De Damiaanschool is een school voor buitengewoon basisonderwijs, type basisaanbod en type 9. Dit wil zeggen dat kinderen tussen 2.5 en 13 jaar die moeilijk, trager of anders leren – en hierdoor niet in het gewoon onderwijs kunnen blijven – in onze school onderwijs op maat kunnen genieten. Op die manier laten wij kinderen opnieuw succes ervaren. We bieden hen de kans om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en geven hen zo een stevige basis mee voor het leven.

We willen een warme school zijn, een veilige omgeving voor kinderen en een open en uitnodigende school naar ouders toe.We willen een boeiende werkomgeving bieden aan onze personeelsleden, waar collegialiteit en zorg voor elkaar belangrijk zijn.

We geloven in de talenten van elk kind, in respect voor elk individu, voor het materiaal en voor het milieu.
We willen het christelijk geloof verkondigen en voorleven, naar het voorbeeld van pater Damiaan. 

Visie

Hoe geven we concreet vorm aan deze missie in de dagelijkse school- en klaspraktijk?

Visie Type BA

Type basisaanbod van de Damiaanschool biedt onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar met ernstige leermoeilijkheden. Wanneer de aanpassingen voor een kind met specifieke onderwijsbehoeften, in het gewoon lager onderwijs onredelijk blijken te zijn of indien het kind ondanks extra inspanningen onvoldoende leervorderingen maakt, kan het kind in het type basisaanbod terecht.
Wij willen een warme omgeving creëren, waar kinderen zich thuis voelen. In de zorg voor een krachtige leeromgeving stellen wij de totale ontwikkeling van de kinderen voorop. Daarmee bedoelen we dat alle aspecten om te komen tot een gezonde persoonlijkheid, evenwaardige ontwikkelingskansen moeten krijgen.
Kwaliteitsvol onderwijs is altijd uitdagend en houdt rekening met het welbevinden en de totale persoonlijkheid van de leerling: hoofd, hart en handen of anders gesteld: cognitie, motivatie, motoriek en context van het kind.

We helpen hen de basisvaardigheden van het gewoon lager onderwijs te verwerken door hen te stimuleren, hun achterstand te remediëren en hun leerproblemen te compenseren. Dankzij kleinere klasgroepen en ondersteuning van gespecialiseerde leerkrachten en paramedisch personeel kunnen kinderen intensiever begeleid worden waardoor we tegemoetkomen aan hun individuele onderwijsbehoeften. Door regelmatig in niveaugroepen op te splitsen voor lezen, spelling en/of wiskunde krijgt elke leerling de kans om zoveel mogelijk op maat en gedifferentieerd aan zijn individuele leerdoelen te werken. Dit trachten we zo functioneel mogelijk te doen.We willen het welbevinden van de kinderen bevorderen. Hen op een positieve manier, vanuit hun vele talenten benaderen en in zichzelf leren geloven, hen sociale vaardigheden aanleren om zelf tot oplossingen te komen en deze toe te passen. Elk schooljaar evalueren we of een kind terug aansluiting kan vinden in het gewoon onderwijs.

Visie Type 9

Binnen de type 9-werking van de Damiaanschool richten we ons op kinderen van 2.5 tot 13 jaar met een autismespectrumstoornis al dan niet in combinatie met andere leer- of ontwikkelingsstoornissen. Wanneer de ondersteuning en de aanpassingen in het gewone basisonderwijs ontoereikend blijken om een optimale ontwikkeling te verzekeren, kunnen deze kinderen in onze school terecht voor een gespecialiseerd aanbod op maat.

We willen een autismevriendelijke omgeving creëren waarin de leerling zich veilig voelt, zichzelf mag zijn en zich ten volle kan ontwikkelen tot een evenwichtig persoon. We hanteren hiervoor een 2-sporenbeleid. Vooreerst passen we de omgeving aan aan de noden van het kind. Door het scheppen van een algemene basisrust krijgen stress, frustraties en angst minder kansen. Dit komt het zelfbeeld en het welbevinden ten goede. Daarnaast zetten we in op het aanleren of verder ontwikkelen van specifieke vaardigheden die van belang zijn in het leren en in het leven. In het realiseren van zorg op maat streven we bij elke leerling een zo hoog mogelijk functioneringsniveau na. Door het leerklimaat en de onderwijsstijl aan te passen,worden de leercapaciteiten ten volle benut en krijgen sterktes en talenten de plaats die ze verdienen. Een gevoel van autonomie, betrokkenheid en competentie bekomen, is een belangrijke pijler in hoe we kijken naar onderwijs.

We stellen ons als gespecialiseerd team zoekend en flexibel op in het begeleiden van deze kinderen. Ouders en externe deskundigen zijn hierin belangrijke gesprekspartners.

Reacties zijn gesloten.