Type 9 Lagere school

Onze school biedt sinds het schooljaar 2001 een gespecialiseerde auti-werking aan. In de lagere school zijn er uit 10 klassen van maximaal 8 leerlingen. De kinderen worden ingedeeld op basis van hun leeftijd en leerstofniveau.

Doelgroep

Kinderen van 6 tot 12 jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot 13 jaar) met een diagnose autismespectrumstoornis al dan niet in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen en een normale of randnormale begaafdheid.

Wanneer de ondersteuning en de aanpassingen in het gewone basisonderwijs ontoereikend blijken om een optimale ontwikkeling te verzekeren, kunnen deze kinderen in onze school terecht voor een gespecialiseerd aanbod op maat.

Gespecialiseerde werking

Bij onze begeleiding baseren we ons op de Autisme Centraal Methodiek. Deze methodiek baseert zich op 6 principes die gekoppeld worden aan de eerste 6 letters van het alfabet:

Autistisch denken
Basisrust
Concrete Communicatie
Dubbelspoor
Eigenheid
Functioneel

Toekomstperspectief

De meeste leerlingen die starten in de type 9-werking zetten in de loop van de lagere school de stap niet meer terug naar het gewoon onderwijs.  Als we merken dat onze werking onvoldoende tegemoet kan komen aan hun opvoedings- en onderwijsbehoeften worden leerlingen soms verwezen naar een reguliere school of naar een buitengewone school van een andere type.

Na de basisschool wordt per leerling bekeken welk onderwijsaanbod voor het secundair onderwijs het best gepast is. Sommige kinderen stromen verder door naar een buitengewone school (meestal type 9). Anderen stappen terug over naar het regulier onderwijs.

Interdisciplinaire samenwerking

Om te werken aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de kinderen worden de verschillende paramedische disciplines van onze school betrokken: kiné, ergo, logo en psycho/ortho.

Samenwerking met ouders

We zien ouders als een onmisbare schakel in het begeleidingsproces van hun kind op onze school. We besteden heel wat aandacht aan deze samenwerking. Ouders worden minimaal tweemaal per schooljaar uitgenodigd op onze klassenraden (bespreking individueel handelingsplan van het kind). Hierbij zijn alle personeelsleden die met het kind werken aanwezig.
Daarnaast zijn er de oudercontacten, individuele contacten en het heen- en weerschriftje of de schoolagenda. Er kan ook een afspraak gemaakt worden voor de bespreking van concrete hulpvragen.

Samenwerking met externe diensten

Meer nog dan bij de andere leerlingen is voor leerlingen met ASS samenwerking met betrokkenen erg belangrijk. Hierbij denken we aan thuisbegeleidingsdiensten, CLB, psycholoog, ECA… Er wordt dan ook geregeld overleg voorzien met betrokkenen. Zij worden in de mate van het mogelijke mee uitgenodigd op de klassenraden.

Contact

Neem gerust contact op met de school voor meer informatie of om een bezoek te plannen.

Karlien Pint en Liesbet Mertens (directie)
Reninca Dehandschutter (orthopedagoge Kleuterwerking en speel- en leerklas type 9)
Ingrid Amand (orthopedagoge type 9)
Tine Anseel (orthopedagoge type 9)

Reacties zijn gesloten.