Type 9 kleuterwerking

Onze school biedt sinds het schooljaar 2015-2016 een gespecialiseerde auti-werking voor kleuters aan. Onze kleuterwerking bestaat uit 3 kleuterklassen van maximaal 6 kleuters. De kleuters worden ingedeeld op basis van hun ontwikkelingsniveau.

Doelgroep

Peuters en kleuters van 2,5 tot 6 jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot 7 jaar) met een diagnose autismespectrumstoornis al dan niet in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen en een normale of randnormale begaafdheid.

Wanneer de ondersteuning en de aanpassingen in het gewone kleuteronderwijs ontoereikend blijken om een optimale ontwikkeling te verzekeren, kunnen deze kinderen in onze school terecht voor een gespecialiseerd aanbod op maat.

Gespecialiseerde werking

Bij onze begeleiding van peuters en kleuters met autisme baseren we ons op de Autisme Centraal Methodiek. Deze methodiek baseert zich op 6 principes die gekoppeld worden aan de eerste 6 letters van het alfabet:

Autistisch denken
Basisrust
Concrete Communicatie
Dubbelspoor
Eigenheid
Functioneel

Toekomstperspectief

De meeste kleuters stromen na de kleuterschool verder door naar onze eigen lagere schoolwerking type 9. Soms worden kleuters verwezen naar een andere school voor buitengewoon onderwijs type 9 of van een andere type als onze werking onvoldoende tegemoet kan komen aan hun opvoedings- en onderwijsbehoeften.

Interdisciplinaire samenwerking

Om te werken aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de kleuters worden de verschillende paramedische disciplines van onze school betrokken: kiné, ergo, logo en psycho/ortho.

Samenwerking met ouders

We zien ouders als een onmisbare schakel in het begeleidingsproces van hun kind op onze school. We besteden heel wat aandacht aan deze samenwerking. Ouders worden minimaal tweemaal per schooljaar uitgenodigd op onze klassenraden (bespreking individueel handelingsplan van het kind). Hierbij zijn alle personeelsleden die met het kind werken aanwezig.
Daarnaast zijn er de oudercontacten, individuele contacten en het heen- en weerschriftje of de kleuteragenda. Er kan ook een afspraak gemaakt worden voor de bespreking van concrete hulpvragen.

Samenwerking met externe diensten

Meer nog dan bij de andere leerlingen is voor leerlingen met ASS samenwerking met betrokkenen erg belangrijk. Hierbij denken we aan thuisbegeleidingsdiensten, CLB, psycholoog, ECA… Er wordt dan ook geregeld overleg voorzien met betrokkenen. Zij worden in de mate van het mogelijke mee uitgenodigd op de klassenraden.

Contact

Neem gerust contact op met de school voor meer informatie of om een bezoek te plannen.

Karlien Pint en Liesbet Mertens (directie)
Reninca Dehandschutter (orthopedagoge kleuterwerking type 9)

Reacties zijn gesloten.