Type Basisaanbod lagere school

Sinds schooljaar 2015-2016 biedt onze school type Basisaanbod aan. Dit type vervangt type 1 en type 8. Er zijn op dit moment 11 klassen in type Basisaanbod op onze school. De leerlingen uit type Basisaanbod worden ingedeeld op basis van hun schoolse niveau en hun leeftijd.

Doelgroep

De doelgroep van type Basisaanbod zijn leerlingen van 6 jaar tot en met 12 jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot 13 jaar). Er is geen diagnose vereist voor de overstap naar type Basisaanbod. Er kan wel sprake zijn van (een vermoeden van een) leerstoornis, een ontwikkelingsachterstand, aandachts-en concentratieproblemen, … Alle leerlingen die ingeschreven worden, hebben een verslag type basisaanbod van het CLB. Uit dit verslag blijkt dat de ondersteuning en de aanpassingen in het gewoon basisonderwijs ontoereikend blijken om voldoende tot leren te komen.

Gespecialiseerde werking

Om tegemoet te kunnen komen aan de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen gaan we bij het aanleren van het lezen, schrijven en rekenen een aangepaste didactiek hanteren (stapsgewijze opbouw van de leerstof, meer tijd voor inoefening en herhaling, ondersteunende hulpmiddelen aanbieden,…). Er worden ook aanpassingen gedaan aan de omgeving: kleine klasgroepen (max. 14 leerlingen), prikkelarm maken van de werkomgeving, structuur in ruimte en tijd,… Door te werken in niveaugroepen kan elke leerling een leerstofaanbod op maat krijgen.

Naast het aanleren van schoolse vaardigheden wordt er ook veel aandacht besteed en het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het bijbrengen van een goede leer- en werkhouding.

Toekomstperspectief

Een verslag type Basisaanbod is twee schooljaren geldig. Tijdens deze periode wordt geëvalueerd of een leerling terug kan keren naar het gewoon onderwijs. Indien een leerling blijvend nood heeft aan de aanpassingen en maatregelen in een buitengewoon onderwijs, wordt het verslag type Basisaanbod verlengd. Voor sommige leerlingen komt het aanbod van type Basisaanbod onvoldoende tegemoet aan hun noden. Zij worden doorverwezen naar een ander type buitengewoon onderwijs.

Met de overstap naar het secundair onderwijs, sluit een deel van de leerlingen opnieuw aan in het gewoon onderwijs. Dit is meestal in de B-stroom. Een ander deel van de leerlingen gaat naar het buitengewoon secundair onderwijs, type Basisaanbod (OV3 werking). Uitzonderlijk wordt er een ander advies gegeven.

Interdisciplinaire samenwerking

Om te werken aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen type Basisaanbod worden verschillende paramedische disciplines van onze school betrokken: kiné, logo en psycho/ortho.

Samenwerking met ouders

We zien ouders als een onmisbare schakel in het begeleidingsproces van hun kind op onze school. We besteden heel wat aandacht aan deze samenwerking. Ouders worden drie keer per schooljaar uitgenodigd op een oudercontact met de klasleerkracht(en). Ouders hebben eveneens de mogelijkheid om het team van de klas te spreken, zoals de logopedist, kinesist, of orthopedagoog/psycholoog. Er kan ook een aparte afspraak gemaakt worden voor de bespreking van concrete hulpvragen.

Samenwerking met externe diensten

Indien een leerling extern opgevolgd wordt, is ook de samenwerking met deze diensten erg belangrijk. Zo denken we aan thuisbegeleidingsdiensten, CLB, psycholoog, CGG, … Indien gewenst wordt er overleg voorzien met deze diensten.

Contact

Neem gerust contact op met de school voor meer informatie of om een bezoek te plannen.

Karlien Pint en Liesbet Mertens (directie)
Reninca Dehandschutter (orthopedagoge type Basisaanbod)
Tine Anseel (orthopedagoge type Basisaanbod)

Reacties zijn gesloten.