Autiwerking

Voor wie?

Voor kinderen met een (rand)normale begaafdheid bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is vastgesteld. Zij beschikken over een attest voor Buitengewoon Onderwijs Type 9 (afgeleverd door een CLB).

Onze visie op type 9 onderwijs

Binnen de type 9-werking van de Damiaanschool richten we ons op kinderen van 2.5 tot 13 jaar met een autismespectrumstoornis al dan niet in combinatie met andere leer- of ontwikkelingsstoornissen. Wanneer de ondersteuning en de aanpassingen in het gewone basisonderwijs ontoereikend blijken om een optimale ontwikkeling te verzekeren, kunnen deze kinderen in onze school terecht voor een gespecialiseerd aanbod op maat. 

We willen een autismevriendelijke omgeving creëren waarin de leerling zich veilig voelt, zichzelf mag zijn en zich ten volle kan ontwikkelen tot een evenwichtig persoon. We hanteren hiervoor een 2-sporenbeleid.  Vooreerst passen we de omgeving aan aan de noden van het kind. Door het scheppen van een algemene basisrust krijgen stress, frustraties en angst minder kansen. Dit komt het zelfbeeld en het welbevinden ten goede.  Daarnaast zetten we in op het aanleren of verder ontwikkelen van specifieke vaardigheden die van belang zijn in het leren en in het leven. 

In het realiseren van zorg op maat streven we bij elke leerling een zo hoog mogelijk functioneringsniveau na. Door het leerklimaat en de onderwijsstijl aan te passen, worden de leercapaciteiten ten volle benut en krijgen sterktes en talenten de plaats die ze verdienen. Een gevoel van autonomie, betrokkenheid en competentie bekomen, is een belangrijke pijler in hoe we kijken naar onderwijs. 

We stellen ons als gespecialiseerd team zoekend en flexibel op in het begeleiden van deze kinderen. Ouders en externe deskundigen zijn hierin belangrijke gesprekspartners.

Onze autiwerking

Momenteel hebben we 3 kleuterklassen en binnen de lagere schoolwerking  8 klassen van 8 leerlingen en bij de oudere leerlingen 2 co-teachingsgroepen van 16 leerlingen . De leerkracht en de leerlingen worden extra ondersteund door een hulpleerkracht, logopedisten, kinesisten,  ergotherapeute, auticoach en orthopedagoge. 

Onze autiwerking baseert zich op de behoefte die personen met ASS hebben aan voorspelbaarheid, duidelijkheid en veiligheid.  We proberen een stressverlagend klimaat te creëren waardoor er meer energie vrij komt om te leren.

We geven hen een beeld van :

 • Waar?
  Verduidelijking van de ruimte (eigen werkhoek, klassikale instructietafel, praathoek, vrijetijdruimte, enz.)
 • Wanneer?
  Abstracte tijd zichtbaar maken a.d.h.v. dagschema’s, weekschema’s, enz.
 • Hoelang?
  Verduidelijken door werkschema’s, time timer, …
 • Met wie?

Naast het verduidelijken van waar/wanneer/hoelang en met wie ze iets doen, leren we ze in kleine groepjes ook vaardigheden die hun leven gemakkelijker en gelukkiger maken :

 • communicatie
 • zelfredzaamheid
 • huishoudelijke activiteiten
 • sociaal gedrag
 • vrijetijdsvaardigheden
 • werkvaardigheden
 • werkgedrag
 • schoolse vaardigheden

Samenwerking met ouders

We besteden heel wat aandacht aan deze samenwerking. Ouders worden minimaal tweemaal per schooljaar uitgenodigd op onze klassenraden (bespreking individueel handelingsplan van het kind). Hierbij zijn alle personeelsleden die met het kind werken, aanwezig.
Daarnaast zijn er de oudercontacten, individuele contacten en het heen- en weerschriftje. Er kan ook een afspraak gemaakt worden voor de bespreking van concrete hulpvragen.

Auticoach

Sommige leerlingen met ASS hebben in onze school een mentor. Deze is in de eerste plaats een vertrouwenspersoon voor de leerling. Zij zorgt ook voor de psycho-emotionele begeleiding van het kind. Mogelijke werkpunten zijn: betekenisverlening aan gevoelens, begeleiding rond sociaal gedrag, communicatie verduidelijken, enz.

Dommelwerking

Leerlingen die nood hebben aan rust omwille van stress, verdriet, vermoeidheid, angst, onrust, boosheid, agressie kunnen permanent terecht in onze Dommelwerking. Dommel verwijst naar de grote witte hond uit de stripreeks ‘Dommel’. De hond straalt rust en kalmte uit. Leerlingen worden hier opgevangen door een begeleider die tijd maakt voor de leerlingen en opzoek gaat naar oorzaken en oplossingen voor problemen. De dommelwerking is ook tijdens de speeltijden toegankelijk.  

Contactpersonen

Begga Smets (directie)
Ingrid Amand (orthopedagoge)
Reninca Dehandschutter (orthopedagoge kleuterwerking en 1ste klas lager schoolwerking)

Reacties zijn gesloten.